Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
248,00
248,00
241,90
243,00
248,40
243,80
243,90
238,90
240,10
244,90
245,20
245,20
241,80
241,80
246,50
246,70
246,70
246,70
246,70
251,50
261,00
261,00
261,00
261,00
265,30
268,00
268,00
268,00
268,00
270,60
-
-
-
288,00 *
278,60
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts