Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
278,70
283,10
278,40
279,90
280,20
277,30
281,40
277,30
278,40
278,50
283,50
287,10
283,50
285,00
286,20
289,40
289,40
289,40
289,40
289,90
-
-
-
295,00
295,20
-
-
-
292,00
295,00
-
-
-
-
297,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts