Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
291,70
291,70
291,70
291,70
291,20
286,00
286,20
286,00
286,20
284,30
-
-
-
285,50 *
285,60
-
-
-
290,00 *
290,10
-
-
-
295,10 *
292,00
-
-
-
308,00 *
304,50
-
-
-
308,00 *
304,50
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts