Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
287,50
289,90
284,60
286,90
287,60
285,60
288,70
283,80
284,50
285,60
293,40
293,40
291,20
291,20
292,10
-
-
-
290,70 *
291,00
-
-
-
295,00 *
297,50
-
-
-
292,00 *
297,30
-
-
-
-
299,30
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts