Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
339,30
340,30
337,50
337,50
338,90
336,10
336,80
334,20
335,20
336,10
-
-
-
338,40
338,00
-
-
-
340,00
342,00
-
-
-
329,00
344,00
-
-
-
327,00
344,00
-
-
-
-
343,40
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet