Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
310,20
311,30
309,60
311,30
311,70
311,00
311,00
311,00
311,00
312,00
-
-
-
318,50 *
316,30
-
-
-
313,40 *
317,00
-
-
-
-
317,00
-
-
-
-
316,40
-
-
-
-
315,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts