Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
255,00
255,00
255,00
255,00
256,20
252,00
252,00
252,00
252,00
252,40
-
-
-
253,30 *
253,60
-
-
-
259,60 *
258,00
-
-
-
264,00 *
267,60
-
-
-
268,00 *
277,40
-
-
-
288,00 *
285,40
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts