Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
324,70
324,90
320,40
324,70
321,80
323,90
323,90
323,90
323,90
321,80
-
-
-
323,70 *
324,00
-
-
-
313,40 *
324,00
-
-
-
-
324,00
-
-
-
-
323,40
-
-
-
-
322,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts