Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Đậu tương loại 1
22000
Đậu tương loại 2
20000
Lạc nhân loại 1
40000
Lạc nhân loại 2
36000
Đậu xanh loại 1
34000
Đậu xanh loại 2
32000
Nguồn: Bộ NN-PTNT