Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

150.000(+5.000)

Hạt điều

21.500

Nguồn/Vinanet/TTGC