Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá: VND
Đồng Nai
Ure Phũ Mý
Kg
10.200
 
SA Korea
9.800
 
Kali Nga
Kg
10.550
 
DAP TQ đen
12.600
 
NPK Phi
12.800
Trà Vinh
Ure Phú Mỹ
12.000
 
DAP TQ
17.000
 
Basudin 10H
Chai
30.000