Loại muối
Thị trường
Giá
Muối trắng
Thái Nguyên
3.000 đ/kg (bán lẻ)
Muối thô
Hà Nội
3.300 đ/kg (bán buôn)
Muối tinh
Hà Nội
3.500 đ/kg (bán buôn)
Nguồn: Bộ Nông nghiệp