Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
510 6/8
510 6/8
510 6/8
510 6/8
510 2/8
513 6/8
514 4/8
513 4/8
514 2/8
514
510 2/8
511
510 2/8
511
511
508 6/8
509 6/8
508 6/8
509 2/8
509 4/8
517
517 4/8
516 6/8
517 4/8
517 2/8
522 6/8
523
522 4/8
522 6/8
523
527 6/8
528 2/8
527 6/8
528 2/8
528
506
506 2/8
505
505
506 2/8
500
501 4/8
500
501
501 4/8
-
-
-
508 4/8
508 4/8
-
-
-
511 6/8
511 6/8
-
-
-
513 4/8
513 4/8
-
-
-
498 6/8
498 6/8
-
-
-
490 2/8
490 2/8
-
-
-
503 4/8
503 4/8
-
-
-
471 6/8
471 6/8
-
-
-
545 4/8
-
-
-
-
589 6/8
-
-
-
-
657
-
-
-
-
547 4/8
-
-
-
-
359 4/8
-
-
-
-
375
-
-
-
-
421 4/8
-
-
-
-
350
-
-
-
-
305
-
-
-
-
392
-
-
-
-
354
-
-
-
-
356 6/8
-
-
-
-
375 2/8
-
-
-
-
478
-
-
-
-
574 4/8
-
-
-
-
664
-
-
-
-
679
-
-
-
-
716 4/8
-
-
-
-
713
-
-
-
-
580
-
-
-
-
669 4/8
-
-
-
-
608
-
-
-
-
755 6/8
-
-
-
-
777 4/8
-
-
-
-
718 6/8
-
Nguồn: Vinanet/TradingCharts