(VINANET) - Xuất khẩu điều Ấn Độ trong tháng 4/2014 giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng tháng năm ngoái.

Sự suy giảm trong xuất khẩu, do sự gia tăng đáng kể trong trị giá đơn vị thêm 18% và các thương gia cho biết, hiện tượng này đã dẫn đến nhân điều kém cạnh tranh hơn so với các loại hạt cây khác.

Đồng thời, có sự tăng mạnh giá điều thô nhập khẩu (RCN) trong tháng 4/2014. Tuy nhiên, sự tăng giá RCN sẽ không ảnh hưởng đến giá nhân điều. Xuất khẩu hạt điều trong tháng 4/2014 đạt 7.318 tấn, với trị giá 318,22 tỉ rupee (tương đương 5,4 tỉ USD), với đơn giá 434,86 rupee/kg (tương đương 7,39 USD/kg).

Xuất khẩu trong tháng 4/2013 đạt 9.995 tấn, với trị giá 368,05 tỉ rupee (tương đương 6,25 tỉ USD), đơn giá 368,23 rupee/kg (tương đương 6,26 USD).

Sự gia tăng giá điều Shell Liquid (CSNL) cũng dẫn đến sự suy giảm xuất khẩu trong tháng 4/2014.

So với 612 tấn, với trị giá 2,450 tỉ rupee (tương đương 41,6 triệu USD), xuất khẩu trong tháng 4/2014 đạt 462 tấn, với trị giá 2,23 tỉ rupee (tương đương 37,9 triệu USD). Với đơn giá 48,3 rupee/kg(tương đương 0,82 USD).

Điều thô

Nhập khẩu hạt điều thô cho thấy sự gia tăng đáng kể mặc dù giá gia tăng mạnh.

Trong tháng 4/2014, nhập khẩu tăng lên 46.005 tấn, với trị giá 341,1 tỉ rupee (tương đương 5,8 triệu USD), với đơn giá 74,14 rupee/kg (tương đương 1,26 USD) từ mức 45.737 tấn, với trị giá 256,4 tỉ rupee (tương đương 4,36 tỉ USD), với đơn giá 56,06 rupee/kg (tương đương 0,95 USD) cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu trong năm tài chính trước tăng lên mức cao kỷ lục, với xuất khẩu tăng hơn 13%, lên 113.620 tấn, so với 100.105 tấn trong năm tài chính trước đó.

Tổng thực hiện giá trị ở mức 4.975,96 nghìn rupee (tương đương 84,6 tỉ USD) so với 40,4623 tỉ rupee (tương đương 68,8 tỉ USD) năm 2012/13, mặc dù đơn giá trung bình tăng lên 439,34 rupee/kg (tương đương 7,47 USD) trong năm tài chính hiện tại so với năm trước đó, Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hạt điều Ấn Độ (CEPCI) cho biết.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters