(VINANET) - Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 10-14/12(triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

10-14/6
3-7/6
 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

36,6-40,30   

39,2-41,60   

Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
40,7-45,1   

37,5-45,3   

 Daklak

Hạt tiêu đen    

112,0-113,0 
114,0-116,0 
Miền Nam

Đường trắng      

20,0-26,0   

15,0-26,0   

Miền Nam
Lúa đông xuân
5,1-5,5     

5,3-5,6     

ĐBSCL
Lúa hè thu
4,7-4,9     
4,7-5,2
ĐBSCL
(T.H – Reuters)