Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 12-16/1/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
12-16/1/2015
5-9/1/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

39,7-41,1  
38,5-41,2  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

164,0-175,0
171,0-190,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,20-6,30  
5,40-6,40  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters