Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 15-22/12/2014

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
15-22/12/2014
8-12/12/2014
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38,6-40,0  
39,0-41,2  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

182,0-191,0
195,0-200,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,40-6,30  
5,40-6,30  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters