Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 17-21/2/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

17-21/2
10-14/2

 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

34.8-38.1  
34.2-35.4 

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
54.6-57.5  
54.0-57.5 
 Daklak

Hạt tiêu đen    

120.0-123.0
123.0-131.0 
Miền Nam

Đường trắng      

14.0-18.0  
14.0-18.0 
Miền Nam
Lúa hè thu
5.70-6.30  
5.80-6.40 
ĐBSCL
Lúa đông xuân
5.60-6.48  
6.30-6.80 
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters