Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 2-6/2/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
2-6/2/2015
26-30/1/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38,8-40,0  
39,0-40,7  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

152,0-160,0
155,0-160,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

4,00-4,70  
5,10-6,20  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters