Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 2-6/3/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
2-6/3/2015
24-27/2/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

37,4-39,7  
38,0-41,1

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

156,0-166,0
155,0-163,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-14,0  

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,10-5,80  
5,00-5,75  
 

T.Hải                                            
Nguồn: Vinanet/Reuters