Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 23-26/12/2014

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
23-26/12/2014
15-22/12/2014
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38.0-39.2  
38,6-40,0  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

180.0
182,0-191,0

Miền Nam

Đường trắng      

13.0-15.0  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5.50-6.30  
5,40-6,30  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters