Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 23-28/3/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
23-28/3/2015
16-20/3/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

37,4-39,5  
36,0-39,5  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

173,0-178,0
174,0-186,0 

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5 

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,35-5,70  
5,20-5,70 
 

T.Hải                                            
Nguồn: Vinanet/Reuters