Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 24-27/2/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
24-27/2/2015
9-13/2/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38,0-41,1
39,2-40,8 

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

155,0-163,0
153,0-160,0 

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-14,0  
13,0-15,5

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,00-5,75  
5,00-5,70 
 

T.Hải                                            
Nguồn: Vinanet/Reuters