Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 24-28/3/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

24-28/3
17-21/3

 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

38,5-39,7  
38,7-41,6 

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
55,0-55,3  
55,9-56,6 
 Daklak

Hạt tiêu đen    

124,0-125,0      
124,0 

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5 

Miền Nam

Lúa Đông xuân

5,10-6,00  
5,20-6,00 
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters