Hàng hóa           
24-31/5
20-24/5
 6 Location
 Cà phê nhân robusta   
40,0-42,8   
41,6-43,8   
Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
37,5-41,2   
39,0-42,4   
 Daklak
Hạt tiêu đen    
115,0-117,0 
111,5-117,0 
Miền Nam
Đường trắng      
15,0-26,0   
15,5-26,0   
Miền Nam
Lúa đông xuân
5,1-5,6     
5,0-5,6     
ĐBSCL
Lúa hè thu
4,9-5,2     
5,2-5,5     
ĐBSCL
(T.H – Reuters)