Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 26-30/1/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
26-30/1/2015
19-23/1/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

39,0-40,7  
39,1-40,4  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

155,0-160,0
158,0-164,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5
13,0-15,5 

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,10-6,20  
5,20-6,30  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters