Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 5-9/1/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
5-9/1/2015
29-31/12/2014
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38,5-41,2  
38,5-39,9  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

171,0-190,0
180,0-192,0       

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,40-6,40  
5,50-6,30  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters