Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 9-13/3/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
9-13/3/2015
2-6/3/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

36,2-39,3
37,4-39,7  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

165,0-178,0
156,0-166,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,10-5,80  
5,10-5,80  
 

T.Hải                                           

Nguồn: Vinanet/Reuters