UScent/lb(1lb = 0,454 kg)
 
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
UScent/lb(1lb = 0,454 kg)
138,10
144,70
137,85
142,55
138,35
139,00
144,50
139,00
143,75
139,35
141,20
145,40
141,20
145,40
141,10
-
147,00
147,00
147,00
142,70
-
148,80
148,80
148,80
144,50
-
150,55
150,55
150,55
146,50
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
-
152,30
152,30
152,30
148,25
Nguồn: Vinanet