UScent/lb(1lb = 0,454 kg)
 
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
UScent/lb(1lb = 0,454 kg)
135,90
141,20
135,10
140,00
134,45
137,85
140,05
135,65
139,60
134,40
137,85
139,95
137,85
139,95
135,65
-
140,70
140,70
140,70
136,65
-
140,85
140,85
140,85
136,80
-
142,60
142,60
142,60
138,55
-
142,60
142,60
142,60
138,55
-
142,60
142,60
142,60
138,55
-
142,60
142,60
142,60
138,55
-
142,60
142,60
142,60
138,55
-
142,60
142,60
142,60
138,55
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts