Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Đạm Trung Quốc
11200 
Lân Lâm Thao
3700 
Lân Văn Điển 5+10+3
4600 
Kali
12200 
Urê Phú Mỹ
12000 

Nguồn: Bộ NN-PTNT