Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Phân DAP TQ
Kg
11.950
Phân Ure TQ
7.900
Gold One 810WP – 100g
Chai
19.305

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả