ĐVT: đ/kg
Phân Ure Phú Mỹ
10.000
Phân DAP TQ
17.000