ĐVT: đ/kg
 
Mặt hàng
Giá
Đạm SA
6000 (bán buôn)
NPK cò pháp (20+20+15)
15000 (bán buôn)
Lân Super
180000 đ/50kg (bán buôn)
NPK 7+7+14 Việt Pháp
12000 (bán buôn)
NPK Đức tím
18000 (bán buôn)
Kali đỏ ( Cloruakali)
10000 (bán buôn)
Kali trắng
14000 (bán buôn)
Urê Phú Mỹ
11000 (bán buôn)

Nguồn: Bộ NN-PTNT