ĐVT: đ/kg
Phân Ure Phú Mỹ
9.850
Phân SA Koera
5.500
Phân DAP TQ đen
12.800
Phân NPK 14-8-6 Đ.Nai
7.100