ĐVT: đ/kg
Phân Ure
9.800 (+100)
Phân DAP TQ
12.800 (-1.200)