Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000(+5.000)

Thịt bò thăn

200.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống

110.000(+10.000)

Lợn hơi

48.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

48.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

220.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

53.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

110.000

Lợn hơi

52000(-1.000)

Nguồn: Vinanet