Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

90.000

Thịt bò đùi

230.000

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

65.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

220.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

53.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

60.000(-5.000)

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

105.000(-5.000)

Lợn hơi

48.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

48.000

An Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

75.000(-5.000)

Thịt bò thăn

200.000(-10.000)

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống

100.000(-10.000)

Lợn hơi

48.000

Gà trống ta hơi

105000

Trứng gà ta (đ/chục (bán lẻ)

34000 đ/chục (bán lẻ)

Trứng gà công nghiệp (đ/chục (bán lẻ)

24000 đ/chục (bán lẻ)

Vịt hơi

55000

Trứng vịt (đ/chục (bán lẻ)

28000 đ/chục (bán lẻ)

Thịt lợn ba chỉ

85000

Tiền Giang

 

Gà Tam Hoàng hơi

55000

Ngan (Vịt xiêm) hơi

48000

Thịt lợn ba chỉ

82000

Thịt bò đùi

220000

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà công nghiệp làm sạch

80.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

45.000

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

48.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

105.000

Thái Nguyên

 

Gà trống nguyên con làm sẵn

150000

Thịt lợn mông

85000

Thịt lợn ba chỉ

85000

Thịt bò thăn

240000

Hưng Yên(bán buôn)

 

Thịt lợn nạc thăn

82000

Thịt lợn nạc vai

75000

Thịt bò đùi

240000

Hà Nội (bán buôn)

 

Thịt lợn nạc thăn

100000

Thịt lợn mông

90000

Thịt lợn ba chỉ

90000

Gà trống ta hơi

100000

Gà mái ta hơi

97000

Gà Công nghiệp hơi

43000

Gà trống nguyên con làm sẵn

110000

Gà mái nguyên con làm sẵn

107000

Trứng gà ta (đ/chục (bán buôn

3200 đ/chục (bán buôn)

Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn

54000

Vịt hơi

42000

Vịt thịt

57000

Ngan hơi

53000

Ngan thịt

65000

Vĩnh Long

 

Gà trống ta hơi

80000

Gà Công nghiệp hơi

24000

Trứng gà công nghiệp

2200

Trứng vịt

2300

Lợn hơi (đ/kg (thu mua)

51700

thịt trâu thăn

255000

Bò hơi (đ/kg (thu mua)

52000

Nguồn: vinanet/TTGC