ĐVT: đ/kg
 
Mặt hàng
Giá
- Lúa Jasmine
5.900 - 6.100
- Lúa IR 50404
5.400 - 5.600
- Lúa OM 2514
5.900 - 6.000
- Lúa OM 1490
5.700 - 5.800
- Lúa OM 2517
5.500 - 5.600
- Lúa OM 4218
5.800 - 5.900
- Lúa OM 6976
5.800 - 5.900
- Lúa VNĐ 95-20
5.600 - 5.800
- Nếp vỏ (tươi)
4.300 - 4.550
- Nếp vỏ (khô)
-
- Lúa Jasmine
4.900 - 5.100
- Lúa OM 6976
4.800 - 4.900
- Lúa OM 4218
4.800 - 4.950
- Lúa IR 50404
4.400 - 4.600
- Lúa OM 2517
4.700
- Lúa OM 2514
4.900 - 5.000
- Lúa OM 1490
4.700 - 4.800