Mặt hàng
Giá (đ/kg)
- Lúa Jasmine
6.000 - 6.100
- Lúa IR 50404
5.300 - 5.400
- Lúa OM 2514
5.800 - 5.950
- Lúa OM 1490
5.700 - 5.800
- Lúa OM 2517
5.700 - 5.800
- Lúa OM 4218
5.800 - 5.900
- Lúa OM 6976
5.800 - 5.900
- Lúa VNĐ 95-20
5.900 - 6.000
- Nếp vỏ (tươi)
4.200 - 4.350
- Nếp vỏ (khô)
-
- Lúa Jasmine
4.900 - 5.100
- Lúa OM 6976
4.750 - 4.850
- Lúa OM 4218
4.800 - 4.900
- Lúa IR 50404
4.300 - 4.400
- Lúa OM 2517
4.700
- Lúa OM 2514
4.800 - 4.950
- Lúa OM 1490
4.700 - 4.800
Nguồn: Sở NN An Giang