Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Thức ăn gia súc, gia cầm Carill
Chai
11.800

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả