Mặt hàng
Giá
Cá Trắm 1kg – 2kg/con
68000 đ/kg
Cá trắm >2kg
78000 đ/kg
Cá chép >1,5 kg
65000 đ/kg
Cá quả miền Bắc >1kg
900000 đ/kg
Cá quả miền Nam >1kg
65000 đ/kg
Tôm sú nuôi 40+45 con/kg
240000 đ/kg
Tôm sú nuôi 30+35 con/kg
320000 đ/kg
Tôm đồng
120000 đ/kg