Mặt hàng
Giá
Cá rô phi 0,5 kg/con
45000 đ/kg
Cá Trắm 1kg – 2kg/con
65000 đ/kg
Cá rô phi 1kg/con
50000 đ/kg