Mặt hàng
Giá
Cá trê lai
30000 đ/kg (thu mua)
Cá rô nuôi
40000 đ/kg (thu mua)
Cá điêu hồng
31000 đ/kg (bán buôn)
Cá tra thịt trắng
25000 đ/kg (bán buôn)
Cá lóc đồng
120000 đ/kg (bán lẻ)
Cá lóc nuôi
40000 đ/kg (thu mua)