Cam mật loại 1

15000 đ/kg
Cam Sành loại 1
29000 đ/kg
Bưởi Năm Roi loại 1
17500 đ/kg
Bưởi da xanh loại 1
39000 đ/kg

Bưởi Lông Cổ Cò loại 1

16500 đ/kg

Hồng xiêm loại 1 (sapo)

18000 đ/kg
Vú sữa Lò rèn loại 1
21500 đ/kg
Chuối ta xanh loại 1
5500 đ/kg

Nhãn tiêu da bò loại 1

14000 đ/kg
Nhãn xuồng cơm vàng
28000 đ/kg