Mặt hàng
Giá(đ/chục)
Trứng Gà công ngiệp
25.000
Trứng Gà ta
35.000
Trứng Vịt
20.000
Trứng gà ta
30.000
Trứng gà công nghiệp
20.000
Trứng vịt
25.000
Nguồn: Bộ NN-PTNT