Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
71.000 (-2.000)
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
14.950
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh)
Bao
73.000
 
Thép xây dựng phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)