Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
Thép XD phi 16-18
Kg
15.000

Nguồn: VinanetThị trường giá cả