FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
442-443
435-440

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
445-450
445-450

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters