FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Giá
Phiên trước
Phương thức
Giá trả
Giá chào
 Thái Lan    
 
405
405-410
 FoB Bangkok
 Việt Nam
 
390-395
390-395
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters